Tekst informacyjny o polityce Cookies Close 

• Właściwość RecordsetType (TypZestawuRekordów)

  1. Dozwolone typy zestawu rekordów w formularzu.
  2. Właściwość RecordsetType i Locked (Zablokowany).
  3. Typy zestawu rekordów: Dynamiczny, Dynamiczny z Niespójną aktualizacją oraz typ Utrwalony.

RecordsetType (Typ Zestawu Rekordów) - rodzaj rekordsetu.

Właściwość RecordsetType (Typ Zestawu Rekordów) można użyć do określenia, jaki typ zestawu rekordów jest zastosowany w formularzu. Dla przykładu: jeśli dane z formantów związanych nie powinny być edytowane, gdy formularz wyświetlany jest w widoku "Formularz" lub w widoku "Arkusz danych", można ustawić właściwość RecordsetType (Typ Zestawu Rekordów) na wartość "Utrwalony".

Właściwość RecordsetType może przyjąć następujące wartości:
Ustawienie Opis Visual Basic
Dynamiczny (Ustawienie domyślne) Można edytować związane formanty wygenerowane na podstawie jednej tabeli, lub kilkoma tabelami pozwiązanymi relacjami jeden-do-jednego. W przypadku formantów związanych, utworzonych na podstawie tabel powiązanych relacjami jeden-do-wielu, nie można edytować danych z pola związanego znajdującego się po stronie "jeden" relacji, o ile nie została włączona aktualizacja kaskadowa między tabelami. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w temacie:
Kiedy można aktualizować dane w kwerendzie?
 0 
Dynamiczny (Niespójne aktualizacje) Wszystkie tabele i formanty związane z polami mogą być edytowane.  1 
Utrwalony Żadne tabele i formanty związane z ich polami nie mogą być edytowane.  2 

Właściwość RecordsetType (TypZestawuRekordów) można ustawiać w arkuszu właściwości, w makrzelub używając języka Visual Basic.

Ustawienie Właściwości Typ Zestawu Rekordów

UWAGA!

Można tworzyć formularze oparte na wielu tabelach z polami związanymi z formantami tych formularzy. Zależnie od ustawienia właściwości RecordsetType można określać, które z tych związanych formantów mogą być edytowane.

Oprócz właściwość RecordsetType, która umożliwia, bądź nie, edycję wszystkich formantów, każdy formant ma właściwość Locked (Zablokowany), którą można ustawić tak by zablokować lub umożliwić edycję danych w formancie. Jeśli właściwość Locked jest ustawiona na wartość "Tak", to danych w formancie nie można edytować.

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić właściwość RecordsetType (Typ Zestawu Rekordów) za pomocą języka Visual Basic for Applications (VBA):

Private Sub btnTypZestawuRekordów_Click()
Me.RecordsetType = 0
End Sub