Tekst informacyjny o polityce Cookies Close 

• Właściwość AllowDeletions (Usuwanie Dozwolone)

  1. Ograniczenie możliwości usuwania rekordów podczas przeglądania (edycji) zestawu danych.
  2. Usuwanie rekordów, a reguły integralności referencyjnej.
  3. Nieaktywne polecenie Usuń rekord w menu Edycja oraz przycisk "Usuń rekord" na pasku narzędziowym Widok formularza.

AllowDeletions (Usuwanie Dozwolone) - usuwanie rekordów.

Właściwość AllowDeletions (Usuwanie Dozwolone) można użyć do określenia, czy aktualny użytkownik może usunąć rekord podczas przeglądania (edycji) zestawu danych za pomocą formularza.

Właściwość AllowDeletions może przyjąć następujące ustawienia:
UstawienieOpisVisual Basic
Tak(Ustawienie domyślne) Użytkownik może usuwać rekordyTrue (-1)
NieUżytkownik nie może usuwać rekordów.False (0)

Właściwość AllowDeletions (Usuwanie Dozwolone) można ustawiać w arkuszu właściwości, w makrze lub używając języka Visual Basic.

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić właściwość AllowDeletions (Usuwanie Dozwolone) za pomocą języka Visual Basic for Applications (VBA):

Private Sub btnUsuwanieDozwolone_Click()
Me.AllowDeletions = True
End Sub
Okno Właściwości - zakładka Dane

Aby użytkownik mógł przeglądać i (lub) edytować aktualny zestaw rekordów, ale nie mógł ich usuwać, należy ustawić właściwość AllowDeletions na wartość "Nie". Gdy właściwość AllowDeletions jest ustawiona na wartość "Tak", można usuwać rekordy pod warunkiem, że istniejące reguły integralności referencyjnej na to pozwalają (nie występuje zdarzenie naruszenia integralności danych).

Aby uniemożliwić dokonywanie zmian w bieżącym zestawie rekordów (czyli aby formularz stał się obiektem tylko do odczytu), należy ustawić poszczególne właściwości:

Można też zmieniać pojedyncze rekordy na przeznaczone tylko do odczytu ustawiając właściwość RecordsetType (TypZestawuRekordów) na wartość "Utrwalony"

Menu Edycja Aplikacji MS Access
Pasek narzędziowy 'Widok Formularza'

Gdy właściwość AllowDeletions jest ustawiona na wartość "Nie", to polecenie Usuń rekord w menu Edycja jest niedostępne. Również nieaktywny jest przycisk "Usuń rekord" na pasku narzędziowym Widok formularza.

Gdy formularz jest otwierany przy użyciu akcji OtwórzFormularz (OpenForm) z wykorzystaniem argumentu "Tryb Danych" (DataMode As AcFormOpenDataMode)
to program Microsoft Access zastępuje wiele ustawień właściwości formularza na właściwości wynikające z wartości przypisanej do argumentu "Tryb Danych". Przykładowo, jeżeli argument "Tryb danych" w akcji OtwórzFormularz (OpenForm) jest ustawiony na wartość "Edycja" (acFormEdit), to program Microsoft Access zamieni w formularzu następujące ustawienia właściwości"

Aby zabezpieczyć się przed zmianą tych istniejących ustawień właściwości należy zrezygnować z korzystania z argumentu "Tryb danych" w akcji OtwórzFormularz (OpenForm). Wtedy program MS Access zastosuje bieżące ustawienia właściwości zdefiniowane w formularzu.

• Na następnej stronie omówiona zostanie Właściwość AllowAdditions (Dodawanie Dozwolone)  znajdująca się na zakładce Dane w oknie "Właściwości".