Tekst informacyjny o polityce Cookies Close 

• Właściwość AllowEdits (Edycja Dozwolona)

  1. Ograniczenie możliwości edycji istniejących rekordów.
  2. Formularz jako obiekt tylko do odczytu.
  3. Akcja OtwórzFormularz (OpenForm) z argumentem "Tryb danych", a nadpisywania niektórych ustawień właściwości formularza.

AllowEdits (Edycja Dozwolona) - edycja rekordów.

Właściwość AllowEdits (Edycja Dozwolona) określa, czy użytkownik może dokonywać zmian w zapisanych rekordach widocznych w formularzu (edytować istniejące rekordy).

Właściwości AllowEdits może przyjąć następujące ustawienia:
UstawienieOpisVisual Basic
Tak(Ustawienie domyślne) Użytkownik może edytować zapisane rekordy.True (-1)
NieUżytkownik nie może edytować zapisanych rekordów.False (0)

Właściwość AllowEdits (Edycja Dozwolona) można ustawiać w arkuszu właściwości, w makrze lub używając języka Visual Basic.

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić właściwość AllowFilters (FiltryDozwolone) za pomocą języka Visual Basic for Applications (VBA):

Private Sub btnEdycjaDozwolona_Click()
Me.AllowEdits = True
End Sub
Okno Właściwości - zakładka Dane

 

Właściwość AllowEdits używana jest, w celu uniemożliwienia użytkownikowi dokonywanie zmian we wszystkich danych formularza. Aby uniemożliwić modyfikację konkretnego formantu, należy użyć właściwości Enabled (Włączony) lub Locked (Zablokowany).

Aby użytkownik nie mógł dokonywać zmian we wszystkich istniejących rekordach (inaczej mówiąc, aby zmienić właściwości formularza tak, by stał się obiektem tylko do odczytu), należy ustawić poszczególne właściwości:

Można też zmieniać pojedyncze rekordy na przeznaczone tylko do odczytu ustawiając właściwość RecordsetType (TypZestawuRekordów) na wartość "Utrwalony"

Gdy właściwość AllowEdits jest ustawiona na wartość "Nie", to polecenie Usuń rekord w menu Edycja oraz Wprowadzanie danych w menu Rekordy są niedostępne.

Gdy otwieramy formularz za pomocą akcji OtwórzFormularz (OpenForm) z argumentem "Tryb danych" aplikacja MS Access nadpisuje wiele ustawień właściwości formularza.

Przykładowo, jeśli argument "Tryb danych" w akcji OtwórzFormularz (OpenForm) jest ustawiony na wartość "Edycja" (acFormEdit), to aplikacja MS Access otworzy formularza i nadpisze następujące ustawienia właściwości na:

Jeżeli chcemy uniknąć nadpisywania istniejących ustawień właściwości należy zrezygnować z ustawienie argumentu "Tryb danych" w akcji OtwórzFormularz (OpenForm). W takim wypadku aplikacja MS Access pobierze aktualne ustawienia właściwości zdefiniowane w formularzu.

• Na następnej stronie omówiona zostanie Właściwość AllowDeletions (UsuwanieDozwolone) znajdująca się na zakładce Dane w oknie "Właściwości".