Tekst informacyjny o polityce Cookies Close 

• Właściwość AllowFilters (Filtry Dozwolone)

  1. Umożliwienie uruchamiania filtrów w formularzu.
  2. Blokowanie poleceń: Filtruj, Zastosuj filtr/sortowanie i Usuń filtr/sortowanie w menu Rekordy.
  3. Blokowanie poleceń: Filtruj według formularza, Zastosuj filtr/sortowanie i Usuń filtr/sortowanie w menu podręcznym.
  4. Blokowanie przycisków: Filtruj według wyboru, Filtruj według formularza i Zastosuj filtr/Usuń filtr paska narzędziowego "Formatowanie".

AllowFilters (Filtry Dozwolone) - możliwość uruchamiania filtrów.

Właściwości AllowFilters (Filtry Dozwolone) można użyć do określenia, czy w formularzu może być zastosowany filtr do aktualnego zestawu rekordów.
Filtry są powszechnie używane w celu wyświetlenia tymczasowego podzestawu danych lub posortowania danych. Można ograniczyć ilość rekordów wyświetlanych w arkuszu danych, filtrując je na następujące sposoby:

Właściwość AllowFilters może mieć następujące ustawienia:
UstawienieOpisVisual Basic
Tak(Ustawienie domyślne) Rekordy mogą być filtrowane.True (-1)
NieRekordy nie mogą być filtrowane.False (0)

Właściwość AllowFilters (Filtry Dozwolone) można ustawić w arkuszu właściwości obiektu, w makrze albo w kodzie języka Visual Basic.

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić właściwość AllowFilters (Filtry Dozwolone) za pomocą języka Visual Basic for Applications (VBA):

Private Sub btnFiltrDozwolony_Click()
Me.AllowFilters = True
End Sub
Okno Właściwości - zakładka Dane

Gdy właściwość AllowFilters jest ustawiona na wartość "Nie", wszystkie opcje filtrowania w poleceniu menu "Rekordy", menu podręcznym formularza i na pasku narzędziowym Formatowanie (formularz/raport) są wyłączone - (nieaktywne i szare).


Menu Aplikacji MS Access
1. Polecenia Filtrowanie w menu
    Rekordy

Menu podręczne formularza
2. Polecenia Filtrowanie
    w menu podręcznym     formularza.
Polecenia filtrowania na pasku narzędziowym
3. Polecenia: Filtrowanie na pasku     narzędzi "Formatowanie",
    (aktywne i nieaktywne)

Należy pamiętać, że po ustawieniu właściwości AllowFilters na wartość „Nie” możemy dalej korzystać z właściwości Filter (Filtr) i FilterOn (FiltrWłączony) do ustawiania i usuwania filtrów. Dostępne są w dalszym ciągu następujące akcje i metody do uruchamiania i usuwania filtrów:

Akcje oraz metody uruchamiające i usuwające filtr:
AkcjeMetody
ZastosujFiltr (ApplyFilter)ApplyFilter
OtwórzFormularz (OpenForm)OpenForm
PokażWszystkieRekordy (ShowAllRecords)ShowAllRecords

• Na następnej stronie omówiona zostanie Właściwość AllowEdits (EdycjaDozwolona) znajdująca się na zakładce Dane w oknie "Właściwości".