Tekst informacyjny o polityce Cookies Close 

• Właściwość - OrderBy (sortowanie rekordów)

  1. Dynamiczne sortowanie zestawu rekordów poprzez zmianę Właściwości OrderBy (Uporządkuj Według) na odpowiednią Instrukcję SQL.
  2. Sortowanie rekordów rosnąco w/m jednego pola i malejąco w/m następnego.
  3. Sortowanie rekordów (oraz usuwanie sortowania) za pomocą przycisków paska narzędziowego Accessa, lub poleceń menu Accessa.

OrderBy (Uporządkuj Według) - sortowanie zestawu rekordów.

Właściwości OrderBy (Uporządkuj Według) można użyć do określenia, jak mają być sortowane rekordy w formularzu, kwerendzie, raporcie lub tabeli.
Właściwość OrderBy jest wyrażeniem typu ciąg znaków, które zawiera nazwę pola lub nazwy pól, według których rekordy mają być kolejno sortowane. Gdy używanych jest kilka nazw pól, należy je rozdzielić separatorem w postaci znaku przecinka (,).
Należy pamiętać, że rekordy będą domyślnie sortowane w porządku rosnącym (ASCending). Aby posortować rekordy w porządku malejącym, należy na końcu wyrażenia określającego nazwę pola wpisać słowo DESC.

Okno Właściwości - zakładka Dane

Na przykład, aby posortować rekordy według ID_Gr(upy) w porządku malejącym i według pola NazwaKsiazka w porządku rosnącym należy ustawić właściwość OrderBy na wartość Id_Gr DESC, NazwaKsiazka ASC. Słowo ASC możemy pominąć, ponieważ ten typ sortowania jest domyślny i sam Access usunie to słowo.

Właściwość OrderBy (Uporządkuj Według) można ustawić w arkuszu właściwości obiektu, w makrze albo w kodzie języka Visual Basic.

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić właściwość OrderBy (Uporządkuj Według) za pomocą języka Visual Basic for Applications (VBA):

Private Sub btnSortuj_Click()
Me.OrderBy = "Id_Gr DESC, NazwaKsiazka"
Me.OrderByOn = True
End Sub

Należy pamiętać, że aby zastosować porządek sortowania określony przez właściwość OrderBy, należy wcześniej ustawić właściwość OrderByOn (PorządkowanieWłączone) na wartość "Tak".

Aby posortować rekordy względem jednego pola na formularzu, należy zaznaczyć to pole, według którego rekordy mają być sortowane i kliknąć odpowiedni przycisk "Sortuj" na pasku narzędziowym
Przycisk na pasku narzędzi ASC - po kliknięciu, wykonywane jest sortowanie rekordów rosnąco,
Przycisk na pasku narzędzi DSC - po kliknięciu, wykonywane jest sortowanie rekordów malejąco,

Menu Aplikacji MS Access

albo wskazać polecenie Sortuj w menu Rekordy i kliknąć odpowiednie polecenie w podmenu. Ustawienie właściwości OrderBy dla otwartego raportu powoduje uruchomienie procedur zdarzeń CloseOpen dla raportu. Gdy tworzony jest nowy obiekt, dziedziczy on właściwości RecordSource (Źródło Rekordów), Filter (Filtr), OrderBy (Uporządkuj Według) i OrderBy (Porządkowanie Włączone) tabeli lub kwerendy, z której został utworzony. Dla formularzy i raportów odziedziczone filtry nie są automatycznie stosowane po otwarciu obiektu.

 

 

• Na następnej stronie omówiona zostanie Właściwości AllowFilters (FiltryDozwolone) znajdująca się na zakładce Dane w oknie "Właściwości".