Tekst informacyjny o polityce Cookies Close 

• Właściwość - Filter (Filtr formularza)

  1. Dynamicznie zmiana zestawu rekordów poprzez przypisanie do Właściwości Filter (Filtr formularza) odpowiedniej Instrukcji SQL.
  2. Filtrowanie rekordów (oraz usuwanie filtrowania) za pomocą przycisków paska narzędziowego Accessa, lub poleceń menu MS Accessa.

• Filtr - filtrowanie rekordów.

Właściwości Filter (Filtr) używamy do określenia podzbioru rekordów, które mają być wyświetlane w formularzu, kwerendzie lub tabeli po po jego zastosowaniu.
Właściwość Filter  jest wyrażeniem typu ciąg znaków złożonym z klauzuli WHERE, ale bez słowa kluczowego WHERE.

Okno Właściwości - zakładka Dane

W przykładowym formularzu Właściwość Filter (Filtr) została zdefiniowany tak, by po zastosowaniu filtru formularza, zostały zwrócone z tabeli tblPozKsiazka takie rekordy, w których pole [NazwaKsiazka] dotyczy drukarki o nazwie "OKI B 410".

Właściwość Filter (Filtr) można ustawić w oknie właściwości formularza lub tabeli, w makrze lub w kodzie języka Visual Basic, a także w widoku "Formularz" lub w widoku "Arkusz danych" klikając polecenie Filtr w menu Rekordy i wybierając jedno z poleceń podmenu.

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić właściwość Filtr formularza zapomocą języka Visual Basic for Applications (VBA):

Private Sub btnZastosujFiltr_Click()
Me.Filter = "NazwaKsiazka = 'OKI B 410'"
Me.FilterOn = True
End Sub

Na początku i na końcu wpisywanego wyrażenia muszą znajdować się znaki cudzysłowia, ponieważ Właściwość Filter (Filtr) jest wyrażeniem typu ciąg znaków.
Ponieważ Pole [NazwaKsiazki] jest polem tekstowym, więc wartość przypisywana powinna także najdować się w cudzysłowiu. Aby uniknąć podwójnego wpisywania znaków cudzysłowia, użyliśmy tutaj dozwolonych pojedynczych znaków ' (apostrofów).

Submenu Filtr w menu Rekordy

Właściwość Filter (Filtr) można również ustawić, gdy formularz jest w widoku "Formularz" lub w widoku "Arkusz danych" wskazując polecenie Filtr w menu Rekordy i wybierając jedno z poleceń podmenu.
      Właściwości Filter można użyć, aby zapisać filtr i zastosować go później. Filtry są zapisywane wraz z obiektami, w których zostały utworzone. Są one automatycznie ładowane, gdy obiekt jest otwierany, ale nie są automatycznie stosowane.

Zastosuj filtr, Filtruj w/g formularza

Aby zastosować zapisany filtr formularza, kwerendy lub tabeli, można kliknąć przycisk Zastosuj filtr na pasku narzędzi, kliknąć polecenie Zastosuj filtr/sortowanie w menu Rekordy lub użyć makra, lub języka Visual Basic by ustawić właściwości FilterOn (FiltrWłączony) na wartość True (-1).
Aktywny przycisk Zastosuj Filtr Przycisk Zastosuj filtr wskazuje, jaki jest stan właściwości Filter i FilterOn.
Nieaktywny przycisk Zastosuj Filtr Przycisk ten pozostaje niedostępny, dopóki nie ma żadnego filtru, który można zastosować do filtrowania rekordów.

Przycisk Zastosuj Filtr jest wciśnięty Jeśli istniejący filtr jest aktualnie stosowany, to przycisk Zastosuj filtr jest widoczny jako wciśnięty.

Aby stosować filtr formularza automatycznie po jego otwarciu, należy określić we właściwości zdarzenia OnOpen danego formularza makro używające akcji ZastosujFiltr (ApplyFilter) albo procedurę zdarzenia, używającą metody ApplyFilter obiektu DoCmd.

Aby usunąć filtrowanie rekordów, można kliknąć wciśnięty przycisk Zastosuj filtr, kliknąć polecenie Zastosuj filtr/sortowanie w menu Rekordy lub użyć języka Visual Basic do ustawienia właściwości FilterOn na wartość False (0).

• Na następnej stronie omówiona zostanie Właściwość OrderBy (UporządkujWedług) znajdująca się na zakładce Dane w oknie "Właściwości".