Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
Banner: Linki do programu Access

Bazy danych programu MS Access  -  polskie strony WWW.

www.faq.accdb.pl - AccessFAQ - MS Access w pytaniach i odpowiedziach

Linki do MS Access

... strona prowadzona w konwencji FAQ (Frequently Asked Questions)

W pięciu Działach tematycznych: MS Access, VBA, API, Grafika oraz Inne przykłady znajduje się ok. 250 pytań i odpowiedzi oraz 67 przykładowych baz programu MS Access

Poniżej przedstawiam skrótowy opis przykładów i rozwiązań znajdujących się na tej stronie:

 1. MS Access - 56 pytań, 8 przykładowych baz programu MS Access:
  1. Baza danych - 14 pytań, 1 przykładowa baza programu MS Access:
   1. Ogólne zagadnienia dotyczące baz danych MS Access. Opcje startowe bazy. Właściwości (Properties) bazy i odblokowanie zabezpieczeń startowych. Zmiana ikony, tytułu i bitmapy startowej Accessa.
   2. Otwarcie bazy zabezpieczonej hasłem. Mutex i druga instancja bazy i MS Access. Zawsze dostępne dane konfiguracyjne bazy. List wszystkich utworzonych obiektów w bazie.
  2. Tabele i kwerendy - 13 pytań, 2 przykładowe bazy programu MS Access:
   1. Ilość rekordów w tabeli. Czy istnieje tabela i pole w tabeli. Dodawanie i zmiana nazwy pola tabeli. Funkcji DLookup i przekazanie parametru. Średnia liczb z 2 lub więcej pól tego samego rekordu.
   2. Skuteczne ukrycie tabeli w oknie bazy. Współrzędne kursora myszy nad oknem kwerendy poza obszarem danych i zdarzenie MouseUp nad obszarem danych. Kwerenda w widoku Arkusz danych (DataSheet).
  3. Formularze - 11 pytań, 2 przykładowe bazy programu MS Access:
   1. Dziewięć wizualnych sposobów otwarcia formularza. Nowa instancja formularz. Stan wypełnienia wymaganych formantów, pasek postępu w formularzu. Jak sprawdzić która sekcja formularza zawiera formant.
   2. Aktualizacja rozwijanej listy i ustawienie kursora na końcu tekstu. Wygląd kursora myszy, a zdarzenia zachodzące nad selektorem rekordów i nagłówkami kolumn w formularzu w widoku Arkusz danych.
  4. Raporty - 9 pytań, 1 przykładowa baza programu MS Access:
   1. Zmiana tytułu etykiety w raporcie. Prosty wykres słupkowy i kołowy bez z kontrolki MSGraph. Dopasowanie rozmiaru raportu do wielkości okna i dopasowanie wielkości czcionki do wielkości etykiety.
  5. Moduły i makra - 5 pytań, 2 przykładowe bazy programu MS Access:
   1. Zapis małego pliku (np. ikony aplikacji) w module i uniemożliwienie zamiany ikony bazy. Okno dialogowe 'Odwołania' i zagubione referencje. Lista wszystkich dostępnych referencji w MS Access 2000+
  6. Obsługa błędów - 4 pytania, brak przykładowych baz programu MS Access:
   1. O obsłudze błędów na pl.comp.bazy-danych.msaccess. Numery błędów programu MS Accessa i ich opisy. Pobieranie opisów błędów podczas wywołania przykładowej funkcji ShellExecute (...) z błędnymi argumentami.
 1. VBA - 93 pytań, 11 przykładowych baz programu MS Access:
  1. Okna Accessa - 10 pytań, 1 przykładowa baza programu MS Access:
   1. Wbudowany wskaźnik postępu i powiększenie paska postępu Accessa. Dezaktywacja menu oraz przycisku X (zamykającego). Niewidoczne okno bazy. Zmiana koloru tła aplikacji. Uchwyt, klasa, tytuł okien Access.
   2. Menu systemowe okna. Dezaktywacja (wyszarzenie) przycisku X na pasku tytułowym okna Accessa, uniemożliwienie zamknięcia aplikacji MS Access poprzez kombinację klawiszy Alt+F4.
  2. Okna Formularzy - 19 pytań, 6 przykładowych baz programu MS Access:
   1. Uchwyt aktywnego okna na formularzu, uchwyty sekcji formularza, rozmiar i położenie formularza w/m dostępnej przestrzeni okna MS Access. Ustawienie formularz typu PopUp w/m przycisku otwierającego.
   2. Formularz z własnym menu. Hurtowe dopisanie wywołania własnej funkcji w procedurach formularzy. Wyśrodkowane w poziomie dwa formularze, jeden pod drugim. Operator AddressOf i aktywacja formularza.
  3. Okna Dialogowe - 8 pytań, 3 przykładowe bazy programu MS Access:
   1. InputBox na hasło. Okno dialogowe i wstrzymanie wykonywania kodu. Prymitywny pasek postępu lub wbudowany wskaźnik postępu MS Access w oknie MsgBox. Zmiana tekstu na przyciskach w oknie MsgBox.
  4. Praca z tekstem - 27 pytań, brak przykładowych baz programu MS Access:
   1. Ilość wystąpień konkretnego znaku (sekwencji znaków) w wejściowym ciągu oraz ilość wystąpień wszystkich znaków. Dlaczego Access'97 nie obsługuje funkcji Split, Replace, Join, StrReverse i InStrRev ?
   2. Konwersja tekstu WIN 1250, IBM-852,ISO-2 lub Mazovia. Zaszyfrowanie i odszyfrowanie tekstu. Rozdzielenie tekstu spacjami i usunięcie innych znaków niż znaki alfanumeryczne. Sortowanie tablicy typu String.
   3. Konwersja znaków UTF8 na WIN-1250. Konwersja tekstu Unicode (UCS-2) w zapisie szesnastkowym na tekst ANSI. Generowanie hasła będące kombinacją dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.
  5. Praca z liczbami - 14 pytań, 1 przykładowa baza programu MS Access:
   1. Ilość dni w miesiącu w danym roku. Symbol separatora dziesiętnego. Funkcja Round - czyżby błąd zaokrąglania w MS Access ? Młodsze i  tarsze słowo liczby. Silnia liczby (max. 27) i funkcja odwrotna.
   2. Separator daty, format daty krótkiej. Konwersja czasu uniwersalny UTC na czas lokalny. Zamiana liczby Long na postać dwójkową w kwerendzie. Szybkie kopiowanie tablic i wstawianie tablicy do tablicy.
  6. Praca z plikami - 13 pytań, brak przykładowych baz programu MS Access:
   1. VBA - Operacje na plikach. Plik (fragment pliku) do tablicy bajtów, lub do zmiennej typu String, Ile linii zawiera plik. Pobieranie, usuwanie, zastępowanie i wstawianie kolejnych linii z (do) pliku.
   2. Listing plików znajdujących się w katalogu i podkatalogach. Wykaz podfolderów znajdujących się w folderze. Niektóre właściwości pliku: data utworzenia, data dostępu, data modyfikacji pliku.
  7. Inne przykłady - 2 pytania, brak przykładowych baz programu MS Access:
   1. Listing plików znajdujących się w katalogu i podkatalogach. Wykaz podfolderów znajdujących się w folderze. Niektóre właściwości pliku: data utworzenia, data dostępu, data modyfikacji pliku.
 1. API - 45 pytań, 8 przykładowych baz programu MS Access:
  1. Ogólnie o funkcjach API - 2 zagadnienia:
   1. Funkcje API - podstawowe informacje. Deklarowanie i wywoływanie funkcji API. Zwracana wartość poprzez argument ByRef. Darmowy podręcznik: Wiktor Zychla 'Programowanie pod Windows'.
  2. Funkcje API - 7 pytań:
   1. Uniwersalna funkcja API - SendMessage. Kursor myszy i odczyt aktualnej pozycji kursora myszy. System miar i dane konfiguracyjne systemu miar. Ustawienia lokalne dla liczb, waluty, godziny, daty ...
  3. System - 18 pytań, 4 przykładowe bazy programu MS Access:
   1. zmienne środowiskowe, foldery systemowe, lista zainstalowanych drukarek, synchroniczne formatowanie dyskietki, numer seryjny dysku, zmiana wskaźnik myszy na inny, wersja systemu operacyjnego.
   2. Informacje o Systemie: dyski logiczne, pojemność i wolne miejsce, system plików, wielkość klastra, nazwa użytkownika i SID (Security Identifier). Nazwa i rozmiar papieru obsługiwanego przez drukarkę.
  4. Praca z oknami - 10 pytań, 1 przykładowa baza programu MS Access:
   1. Uchwyt aktywnego okna i okna mającego fokus. Tytuł okna, tekst okna, nazwa klasy okna i styl okna. Identyfikator okna, uchwyt okna rodzica. Pozycja kursora myszy i właściwości okna pod kursorem.
  5. Okna dialogowe API - 4 pytania:
   1. Okna dialogowe 'Zapisz plik' i 'Otwórz plik'- wybór wielokrotny (multiselect) lub wersja uproszczona (jeden plik). Elementy składowe ścieżki pliku. Okna dialogowe 'Wybierz kolor', 'Wybierz folder'.
  6. Inne przykłady - 4 pytania, 3 przykładowe bazy programu MS Access:
   1. Rozdzielczość pionowa i pozioma monitora. Twipy i piksele. Przelicznik Piksel na Twip i przelicznik Twip na Piksel. Pobranie z 'Kalkulatora' wyniku działania. 'Notatnik' i kontrola wpisywanego tekstu.
 1. Grafika - 31 pytań, 22 przykładowe bazy programu MS Access:
  1. Bitmapy 24 bitowe - 9 pytań, 4 przykładowe bazy programu MS Access:
   1. Bitmapa 24 bitowa i BitmapInfoHeader. Pseudoprzezroczysta bitmapa. Konwersja bitmapy do skali szarości. Współrzędne piksela pod kursorem myszy nad bitmapą. Malowanie po bitmapie. Składowe RGB koloru.
  2. Funkcje graficzne GDI w kontekście urządzenia HDC - 8 pytań, 6 przykładowych baz programu MS Access:
   1. Jak w MS Access stworzyć bitmapę w pamięci. PseudoRTF w kontrolce Image. Tekst pisany pionowo od dołu. Ekstrakcja ikony pliku *.exe i zapis na dysku. Wymiary obrazu w plikach .JPG .bmp, .png, .gif
  3. Kody kreskowe - 3 pytania, 3 przykładowe bazy programu MS Access:
   1. Kod kreskowe - szczegółowy opis. Europejski Kod Towarowy EAN 8, EAN 13, Liczba kontrolna. Uniwersalny Kod Produktów UPC A, UPC E. Cyfra kontrolna. Kod kreskowe Kodabar zracjonalizowany (Codabar).
  4. Formant Image - 6 pytań, 4 przykładowe bazy programu MS Access:
   1. Formant Image - SlideShow, czyli uatrakcyjnienie pokazu obrazków. Własne paski przewijania. Powiększanie i przewijanie bitmapy w formancie Image. Binaria w polu OLE i binaria z pola OLE do pamięci.
  5. FreeImage.dll - 5 pytań, 5 przykładowych baz programu MS Access:
   1. FreeImage.dll - darmowa biblioteka do obróbki grafiki. Miniatury plików graficznych tzw. Thumbsy. Konwerter plków graficznych. Kontrast, jasność, współczynnik gamma obrazu. Pokaz obrazków w kontrolce Image.
 1. Inne przykłady - 28 pytań, 18 przykładowych baz programu MS Access:
  1. Shell i MS-DOS - 5 pytań, brak przykładowych bazy programu MS Access:
   1. Uchwyt okna programu otwartego Shell'em. Synchroniczny Shell - uruchomienie pliku wsadowego (*.bat) w sposób synchroniczny. Pobranie tekstu z okna poleceń MS-DOS (konsoli). Komenda DIR - lista plików.
  2. Własne kontrolki - 8 pytań, 9 przykładowych baz programu MS Access:
   1. Właściwości obiektu MSGraph. Systemowy pionowy pasek przewijania. Własny poziomy i pionowy pasek przewijania ikontrolka SpinButton jak na formularzu FormUse. Formant TextBox i separator dziesiętny.
  3. ६ԼҚ ਸ - 9 pytań, 6 przykładowych baz programu MS Access:
   1. Windows Recycle Bin - jak Windows przechowuje informacje o usuniętych plikach. Dane zawarte w raporcie programu Cards4Labs. Miniatury (thumbsy) plików graficznych i informacje o ich właściwościach.
   2. Historia czatów i rozmów telefonicznych w plikach logów programu Skype: chatmsg.dbb, chatmember.dbb, chat.dbb, call.dbb i callmember.dbb. Konwersja znacznika czasu Unix TimeStamp na DateTime Windows.
  4. Unicode - 6 pytań, 3 przykładowe bazy programu MS Access:
   1. Ciąg znaków w wersji Unicode. Otwarcie pliku z Unikodowymi znakami w nazwie. Zmiana znaków Unicode na ciąg znaków do wyświetlenia na stronie WWW. Konwersja cyrylicy na tekst pisany polskimi znakami.
Odwiedzin:  
 
• Microsoft Access 2000 (a2k) •• All Rights Reserved © 2010  •• MS Access •