Tekst informacyjny o polityce Cookies Close   
Banner: Linki do programu Access

Bazy danych programu MS Access  -  polskie strony WWW.

www.acc97.accdb.pl - Bazy danych programu MS Access - przykłady

Linki do MS Access

... strona o MS Access '97

Na kolejnych stronach nazwanych: Zabezpieczenia, Kwerendy, Formularze, Raporty, Data krótka, Bitmapy, Przetwarzanie tekstu, Czcionka, Kody kreskowe, Inne przykłady oraz Windows API znajduje się 55 zagadnień i 52 przykładowe bazy programu MS Access

Poniżej przedstawiam tytuły wszystkich przykładów i rozwiązań znajdujących się na tej stronie:

Zabezpieczenia - 4 zagadnienia, bazy danych programu MS Access - 4 przykłady:
- Zabezpieczenie okna bazy danych poprzez dezaktywację niektórych elementów składowych okna.
- Ujawnianie zmian ustawień w opcjach Autostartu (np. przez Shifter.mdb).
- Przydzielanie uprawnień do formularza oraz poleceń Menu (subMenu) i poleceń paska narzędzi w zależności od uprawnień otrzymanych po zalogowaniu się oraz monitorowanie zmian dokonanych podczas edycji formularza.
- Zastosowanie trzech przykładowych baz w jednej zbiorczej bazie.
Kwerendy - 2 zagadnienia, bazy danych programu MS Access - 2 przykłady:
- Wbudowany pasek postępu (wskaźnik postępu) Accessa w oknie MsgBox.
- Formularz z ListBox'em w oknie kwerendy parametrycznej.
Formularze - 8 zagadnień, bazy danych programu MS Access - 8 przykładów:
- Blokada przycisku X - uniemożliwienie zamknięcia Accessa i formularza.
- Ustawianie formularza przy krawędziach okna Accessa.
- Ustawianie formularza w/m wolnego obszaru okna roboczego Accessa.
- Dziewięć sposobów wyświetlania kontrolki Image na formularzu.
- Dziewięć przykładowych sposobów otwarcia formularza.
- Marginesy technologiczne drukarki.
- Jaki jest uchwyt okna formantu TextBox lub ComboBox w zdarzeniu On_Enter.
- Wstawianie ciągu znaków (tag HTML) w polu tekstowym w miejscu położenia kursora.
Raporty - 6 zagadnień, bazy danych programu MS Access - 6 przykładów:
- Opcje wydruku raportu w pliku *.MDE. Ustawianie i odczyt.
- Wydruk raportu. Odczyt i ustawianie opcji w oknie "Ustawienia strony".
- Lista zainstalowanych drukarek w systemie.
- Zmiana drukarki i niektórych opcji wydruku raportu w pliku *.MDE.
- Zmiana drukarki i niektórych opcji wydruku raportu w pliku *.MDE i bezpośredni wydruk raportu (bez podglądu).
- Prosty wykres kołowy i słupkowy w raporcie bez ActiveX.
Data krótka - 3 zagadnienia, bazy danych programu MS Access - 2 przykłady:
- Błędy obsługi pól typu Data przez MS Access.
- Sprawdzenie poprawności wprowadzanej daty.
- Niezależny od ustawień systemowych wybór formatu daty oraz sprawdzenie poprawności wprowadzanej daty.
Bitmapy - 11 zagadnień, bazy danych programu MS Access - 11 przykładów:
- Bitmapa - wykaz kolorów systemowych Windows.
- Zapis 24-bitowej bitmapy bezpośrednio na dysk.
- Zapis na dysk Pakietu OLE ze związanej i niezwiązanej ramki obiektu.
- Zapis bitmapy osadzonej w związanej lub niezwiązanej ramce OLE lub formancie IMAGE na dysk bez zmiany palety barw (głębi kolorów).
- Wstawianie graficzno-tekstowego znacznika w określonym punkcie mapy, rozpoznawanie obszaru i znaczników, nad którym znajduje się wskaźnik myszy oraz wymuszenie reakcji pola tekstowego znacznika na kliknięcie. Dowolne powiększanie mapy, bez zmiany rozmiaru znacznika.
- Własne dwu- i trójwymiarowe wykresy słupkowe.
- Konwersja wartości liczbowej koloru na składowe RGB.
- Pseudoprzezroczysta bitmapa, kolorowy pseudotekst, własny wskaźnik postępu na przycisku.
- Dynamiczna zmiana bitmapy na przycisku.
- Powiększanie i przewijanie bitmapy w formancie Image (do 40 MB).
- Wzajemne przenikanie się bitmap o takich samych rozmiarach.
Przetwarzanie tekstu - 6 zagadnień, bazy danych programu MS Access - 6 przykładów:
- Pomiaru długości wpisywanego tekstu.
- Ograniczenie ilości wpisywanych linii oraz wyznaczanie numeru linii, która ulega zmianie w kontrolce TxtBox.
- Zamiana wielkości wpisywanych liter.
- Konwerter tekstu: ISO-8859-2 (ISO Latin-2), Windows-1250, IBM (CP852), Mazovia, None.
- Kopiowanie stringu do tablicy i konwersja tablicy na string.
- Obliczanie wystąpień poszczególnych liter (znaków) w ciągu wejściowym.
Czcionka - 3 zagadnienia, bazy danych programu MS Access - 3 przykłady:
- Lista zainstalowanych czcionek oraz teoretyczny i faktyczny wygląd czcionki dla formularza DS.
- Lista zainstalowanych czcionek.
- Lista czcionek i ich atrybutów oraz ustawienie czcionki dla podformularza w widoku DataSheet.
Kody kreskowe - 3 zagadnienia, bazy danych programu MS Access - 3 przykłady:
- Kod kreskowy EAN - Europejski Kod Towarowy (European Article Numbering).
- Kod kreskowy UPC - Uniwersalny Kod Produktów (Universal Product Code).
- Kod kreskowy KODABAR - zracjonalizowany (Codabar).
Inne przykłady - 8 zagadnień, bazy danych programu MS Access - 8 przykładów:
- Defragmentacja bieżącej bazy i bazy z danymi za pomocą własnych poleceń menu.
- Przedstawienie zaawansowania przebiegu procesu dla pętliFor oraz rst.Move przy pomocy własnego wskaźnika postępu, na którym wyświetlane są wartości pętli lub rekordu rekordsetu aktualnie przetwarzanego.
- Własna ikona i własne napisy na przyciskach MsgBoax'a.
- Dopisuje makro do innego na dowolnej pozycji w/m Akcji makra.
- Zmiana rozmiaru i stylu okna Accessa.
- Jak rozpoznać, czy kliknięto strzałkę formantu ComboBox.
- Ikona Aplikacji zapisana na stałe w module.
- ;-)) Wykorzystanie systemowego okna dialogowego 'ABOUT' ;-))
- Synchroniczny Shell. Uchwyt okna programu uruchomionego funkcją Shell. Identyfikator procesu (PID).
- Synchroniczny Shell. Uruchomienie pliku *.bat lub polecenia CommandLine w oknie MSDOS-Windows. Identyfikator procesu (PID).
- Zaawansowanie procesu w oknie MsgBox. Prymitywny wskaźnik postępu.
- HiWord, LoWord, HiByte i LoByte z liczby Long.
- Synchroniczne formatowanie dyskietki.

Windows API - Opis funkcji API umożliwiających odczyt i zmianę niektórych właściwości okien.
- Opis funkcji API umożliwiających odczyt i zmianę niektórych właściwości okien.
- Funkcja SendMessage (...) - Opis niektórych argumentów tej funkcji.
- Kursor myszy. Opis niektórych funkcji umożliwiających odczyt właściwości kursora myszy i wywołanie zdarzeń przycisków myszy.
- Zastąpienie metody Application.Echo False podczas otwierania i ukrywania okno dialogowego Accessa
- Lista okien potomnych okna dialogowego „Ustawienia strony” dla raportu.
- Uchwyt okna dialogowego „Ustawienia strony”. Odczytu i zmiany opcji wydruku raportu.
- Okna klasy: RadioButton, Edit, CheckBox, ComboBox. Zmiany wartości, opcji oraz wybór pozycji z listy.
- Odczyt listy fontów z zakładki „Arkusz danych” okna „Narzędzia/Opcje”
Odwiedzin:  
 
• Microsoft Access 2000 (a2k) •• All Rights Reserved © 2010  •• MS Access •