Tekst informacyjny o polityce Cookies Close 

Prosty formularz - Projekt

  1. Tworzenie nowego formularza - okno bazy danych, zakładka "Formularze" i przycisk "Nowy".
  2. Widok projekt, kreator formularzy, Autoformularze.
  3. Kolejne etapy tworzenia formularza za pomocą okna "Kreator formularzy.
  4. Wybór tabeli lub kwerendy źródłowej, układ i styl formularza.
  5. Widok "Projekt formularza", okno "Właściwości" i zakładki: Format, Dane, Zdarzenia, Inne.

Kreator formularzy - prosty formularz

Przystąpmy do utworzenia naszego nowego pierwszego formularza. Zakładam, że w bazie mamy już tabelę o przykładowej nazwie "Szkolenia" o strukturze przedstawionej poniżej

Tabela Szkolenia

Aby utworzyć nowy formularz, w oknie bazy danych klikamy z lewej strony na zakładkę "Formularze" i następnie przycisk "Nowy" (na górze):

Okno bazy danych

Pojawia się okno "Nowy formularz", w którym możemy wybrać projektowanie pustego formularza, skorzystać z "Kreatora formularzy" lub wybrać jeden z trzech rodzajów Autoformularzy"

Widok projekt
Tworzony jest pusty formularz, który musimy sami zaprojektować
Kreator formularzy
My skorzystamy z "Kreatora". Sposób ten zostanie opisany szczegółowo poniżej.
Autoformularz: Kolumnowy
Pola w formularzu ustawione są w kolumnie (jedno pod drugim)
Autoformularz: Tabelaryczny
Pola w formularzu ustawione są w wierszach (jedno obok drugiego)
Autoformularz: Arkusz danych
Formularz tego typy wygląda dokładnie tak, jak arkusz danych tabeli

Autoformularz jest tworzony automatycznie przez program MS Access, który pobiera wszystkie pola ze źródłowej tabeli lub kwerendy i tworzy odpowiednie pola w formularzu w takiej kolejności, w jakiej pola zapisane są w źródle formularza.

My zaznaczymy pozycję "Kreator formularzy",

Nowy formularz

a w oknie typu Combo "Wybierz tabelę lub kwerendę, z której pochodzą dane obiektu:" wybieramy istniejącą w bazie nazwę tabeli lub kwerendy w naszym przypadku tabelę Szkolenia), która będzie źródłem formularza. Po potwierdzeniu przyciskiem OK pojawia się następne okno:

Kreator formularzy

Przyciskiem > wybieramy interesujące nas pola tabeli bazy, a przyciskiem < kasujemy wybór pola. Przycisk >> pobiera wszystkie pola, a przycisk << kasuje wybór pól.
Po kliknięciu przycisku Dalej możemy wybrać typ układu formularza:

Wybór układu

po wyborze układu kolumnowego, pozostaje nam już tylko wybranie graficznego wyglądu formularza:

Styl formularza w bazie

i zapisanie formularza w bazie danych pod nazwą frmSzkolenia. Poniżej widzimy nasz pierwszy, nowo utworzony prosty formularz:

Utworzony formularz w bazie

Oczywiście nie jesteśmy zbyt zadowoleni z utworzonego przez Access obiektu. Ale MS Access daje nam wiele narzędzi do modyfikacji obiektów zapisanych w bazie. Wystarczy nad formularzem kliknąć prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybrać przycisk Projektowanie w bazie "Projekt formularza".

Po otwarciu w trybie projektowania klikamy prawym przyciskiem myszy w kwadracik w lewym górnym rogu (ten pomiędzy linijkami) i wybieramy "Właściwości".

Właściwości formularza

Pojawia się dodatkowe okno "Właściwości" z zakładkami zawierającymi wszystkie dostępne właściwości i metody formularza:

Format
Umożliwia kontrolowanie wyglądu formularza. M.in. Domyślny widok formularza: pojedynczy lub ciągły, dostępny widok: formularz czy arkusz danych. Czy widoczne mają być paski przewijania, selektory rekordów, przyciski nawigacyjne rekordów. Wybrać możemy styl obramowania, widoczność przycisków Min. i Max. itp.
Dane
Na tej zakładce określamy, w jaki sposób formularz będzie korzystał z danych i w jaki sposób będą one prezentowane. Możemy tutaj przypisać źródło rekordów, określić tryb działania na rekordach pozwolić, bądź nie na takie czynności jak: edycja, dodawanie, usuwanie oraz filtrowanie rekordów.
Zdarzenia
Dzięki tej zakładce możemy kontrolować działanie programu. Przykładowo dla formularza mogą zachodzić poniższe zdarzenia: OnActivate, AfterDelConfirm, AfterInsert, AfterUpdate, OnApplyFilter, BeforeDelConfirm, BeforeInsert, BeforeUpdate, OnClick, OnClose, OnCurrent, OnDblClick, OnDeactivate, OnDelete, OnError, OnFilter, OnLoad, OnLostFocus, OnOpen, OnResize, OnTimer, OnUnload, OnUpdated,
Inne
Pozostałe, ale nie mniej ważne właściwości, takie jak paski menu, paski narzędzi, menu podręczne, paski menu podręcznego, sposób wyświetlania formularza: normalny, modalny lub podręczny (PopUp).
Wszystkie
Zestawienie na jednej zakładce wszystkich właściwości i metody formularza.
• Na następnych stronach omówione zostana poszczególne właściwości i metody formularza znajdujących się w oknie "Właściwości". Zaczniemy od Właściwości: RecordSource (Źródło rekordów) znajdującej się na zakładce Dane w oknie "Właściwości".